Skip to content
Buto Nr.
Statusas
Plotas
Kambariai
M2 kaina
Kaina
A13
Laisvas
41.40
2
2600€
107640€
A14
Laisvas
51.14
3
2600€
132964€
A15
Parduotas
27.15
1
A16
Laisvas
27.15
1
2700€
73305€
A17
Parduotas
51.97
3
A18
Laisvas
41.40
2
2700€
111780€
B13
Laisvas
41.57
2
2700€
108082€
B14
Laisvas
51.97
3
2600€
135122€
B15
Laisvas
27.15
1
2700€
73305€
B16
Laisvas
27.15
1
2700€
73305€
B17
Laisvas
51.97
3
2600€
135122€
B18
Laisvas
41.40
2
2700€
111780€

Request
datasheet